تایید پرداخت

تایید پرداخت

شما در حال پرداخت 130000 تومان برای رزرو وقت مشاوره از مسعود علیپور هستید.

پس از اتمام عملیات پرداخت برای مشخص کردن وقت مشاوره با شما تماس خواهیم گرفت