تایید پرداخت

تایید پرداخت

شما در حال پرداخت 130000 تومان برای رزرو وقت مشاوره از مجید نصراللهی هستید.

پس از اتمام عملیات پرداخت برای مشخص کردن وقت مشاوره با شما تماس خواهیم گرفت